آثار اجتماعي گدايی:‌

اشخاصی که سوال می‌کنند بار دوش جامعه می‌باشند این وضع مشکلات جامعه را افزایش می‌دهد کسالت، تنبلی و تواکل را منتشر می‌سازد، شهامت و همت عالی را از‌ بین می‌برد، ثروت مادی و ادبی مردم را کاهش می‌دهد، سخاوت مندان از کمک به آن‌ها خودداری می‌کنند، مردم از همچو اشخاص نفرت می‌نمایند این عده افراد دیگران را در جاده‌ها و سرک‌ها و محلات تجارتی و وسایل مواصلاتی و دهلیز‌ها مزاحمت می‌نمایند، در مساجد نمازگذاران را به تشویش انداخته خشوع آن‌ها را برهم می‌زنند قلب‌های آنان را از قهر و خشم پر می‌سازند.

گدایی سبب اصلی عقب مانده‌گی و مانع پیشرفت و تقدم است، لانه فساد برای انتشار جرایم و جنایات، مصدر و منشاء شرارت و بی‌قانونی و بی‌امنیتی است گدایان دستیار استعمار و یکی از عواملی‌اند که متجاوزان را کمک و همکاری نموده به آن‌ها دست مساعدت دراز می‌کنند تا وطن را به تصرف خود درآورند، چطور می‌تواند شخصی از سر زمین خود دفاع نماید در حالی که قدر و عزت خود را نمی‌داند و آن را از دست داده است چطور ملتی می‌تواند ارتقاء یابد که او معیار عار و عقب‌مانده‌گی است.