پيامد‌های گدايی

سوال کردن و گدایی عیب‌های زیاد و اضرار بزرگ و آثار بس‌خطرناک در دنیا و آخرت دارد که در ذیل از پاره آن‌ها یادآوری می‌شود: