هـ) عوامل ديگر:

علاوه به آنچه گفته شد، مسائل دیگری هم است که در بروز مرض گدایی در جوامع بشری موثر است که از آن جمله زمین لرزه‌ها، آتش فشان‌ها، سیلاب‌ها، و طوفان‌های خانماسوز و خشک سالی‌ها، قحطی‌ها، امراض زراعتی و حیوانی، جنگ‌ها، تعلیم و تربیه نادرست، سیاست اقتصادی نامنظم و پیروی از عادات نادرست و ازدیاد تعداد بیکاران در جوامع که از وسایل فقر به شمار می‌روند و در نتیجه منجر به گدایی و سوال‌گری می‌شوند، می‌باشد.