اهداف تحقيق:‌

از آنجا که فقر عامل گدایی است، دامنگیر اکثریت کشورهای اسلامی می‌باشد، بررسی موضوع گدایی از نظر اسلام از این جهت حایز اهمیت است که دانسته شود آیا گدایی لازمه اسلام و مسلمانان است و یا این که هیچ ربطی به اسلام و مسلمانان ندارد، دانستن این موضوع ضرورت است که اسلام دشمن اصلی گدایی و معالج حقیقی آن است.

به طور خاص در تحقیق این موضوع اهداف خاص مد نظر است:

ـ بررسی عدم مشروعیت گدایی از نظر دین مقدس اسلام.

ـ تحقیق عوامل به میان آمدن مرض گدایی.

ـ جستجوی معنی دقیق و درست زهد و قناعت از نظر اسلام.

ـ مطالعه پیامد‌های فردی اجتماعی، روانی و اخروی گدایی.

ـ‌ دریافت راه‌های علاج و بیرون رفت مرض گدایی.