مشخصات کتاب

نقش اسلام در جلوگیری از گدایی
تأليف:

عبد الواحد جهید