مشخصات کتاب

سلسله‎ی من یرد الله به خیراً یفقهه فی الدین (۱۱)

«خداوند به هرکس اراده‎ی خیرداشته باشد او را در دین آگاهى مى‏دهد».

عقيده‎ی هر مسلمان
تأليف

محمد جميل زينو


ترجمه:

اسحاق دبيرى/