پایه‌ی دوم

ازجمله‌ کتاب‌هایی که‌ در این پایه‌ تدریس می‌شوند عبارتند از:

أ‌- در رشته‌ی فقه‌: «اللمعة الدمشقية». نوشته‌ی: محمد بن جمال الدین مکی عاملی.

ب‌- در رشته‌ی اصول فقه‌: «كفاية الأصول/ج۱». نوشته‌ی: آخوند شیخ محمد کاظم خراسانی (ت:۱۲٧٧ﻫ).

ت‌- در رشته‌ی فقه‌: «رسائل الشيخ الأنصاري». نوشته‌ی: مرتضى أنصاری.

ث‌- در رشته‌ی فلسفه‌: «منظومة في المعقول». نوشته‌ی: ملا هادی سبزواری.

ج‌- در رشته‌ی اصول فقه‌: «كفاية الأصول/ج۲». نوشته‌ی: آخوند شیخ محمد کاظم خراسانی (ت:۱۲٧٧ﻫ).

در رشته‌ی فقه‌: مکاسب الشیخ الأنصاری. نوشته‌ی: مرتضى أنصاری.