پایه‌ی نخست

از جمله‌ کتاب‌هایی که‌ در این پایه‌ تدریس می‌شوند عبارتند از:

أ‌- در رشته‌ی اصول فقه‌: «معالـم الدين وملاذ الـمجتهدين الـمقدمة في أصول الفقه». نوشته‌ی: جمال الدین حسن نجل شهید الثانی زین الدین عاملی. (ت:۱۰۱۱ ﻫ).

ب‌- در رشته‌ی اصول فقه‌: «أصول الفقه». نوشته‌ی: محمد رضا مظفر، و یا اینکه‌: «القوانین». نوشته‌ی: اصفهانی.

ت‌- در رشته‌ی فلسفه‌: «تجريد الاعتقاد». نوشته‌ی: خواجة نصیر الدین محمد بن محمد بن الحسن طوسی (ت:۶٧۲ﻫ).

ث‌- در رشته‌ی منطق: «سلم العلوم». نوشته‌ی: محبّ‏ الله بن عبد الشّکور بهارى (ت:۱۱۱٩ ﻫ).