پایه‌ی چهارم

و از جمله‌ کتاب‌هایی که‌ در این پایه‌ تدریس می‌شوند عبارتند از:

أ‌- در رشته‌ی بلاغه‌: «مختصر الـمعاني». نوشته‌ی: أسعد تفتازانی (ت: ٧٩۲ﻫ).

ب‌- در رشته‌ی فقه‌: شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام/ ج۴،۳. نوشته‌ی: محقق حلی.