پایه‌ی سوم

و از جمله‌ کتاب‌هایی که‌ در این پایه‌ تدریس می‌شوند عبارتند از:

أ‌- در رشته‌ی نحو: «شرح الألفية» نوشته‌ی ابن ناظم.

ب‌- در رشته‌ی منطق: «حاشیة ملا عبد الله» نوشته‌ی: الملا عبد الله.

ت‌- در رشته‌ی منطق: «شرح الشمسية» نوشته‌ی: نجم الدین عمر بن علی قزوینی کاتبی.

ث‌- در رشته‌ی فقه‌: «شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج/۲»پ. نوشته‌ی: محقق حلی.

ج‌- در رشته‌ی منطق: قسم سوم از کتاب «المنطق» نوشته‌ی: محمد رضا مظفر.