پایه‌ی دوم

و از جمله‌ کتاب‌هایی که‌ در این رشته‌ تدریس می‌شود عبارتند از:

أ‌- در رشته‌ی نحو: «قطر الندی» نوشته‌ی: ابن هشام.

ب‌- در رشته‌ی فقه‌: «شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام/ ج۱»، نوشته‌ی محقق الحلی.

ت‌- در رشته‌ی صرف: «مراح الأرواح أو شرح النظام» نوشته‌ی: الشیخ جاسم البصیر.

ث‌- در رشته‌ی منطق: «شرح میزان المنطق» نوشته‌ی: عبد الله بن إله داد عثمانی، التَّلنبی.