پایه‌ی نخست

از جمله‌ کتاب‌هایی که‌ در این پایه‌ تدریس میشوند عبارتند از:

أ‌- در رشته‌ی نحو: «الاجرومیة»، نوشته‌ی ابن آجروم صنهاجی.

ب‌- در رشته‌ی فقه: «تبصرة الـمتعلمين في أحكام الدين» نوشته‌ی: جمال الدین حسن بن یوسف المطهر معروف به علامة حلی.

ت‌- «عقائد الامامیة» نوشته‌ی: رضا مظفر.