پایه‌های مراحل

مرحله‌ی تحصیلی به‌ مراحلی جزئی تقسیم می‌شود که‌ هر مرحله‌ را سطح (پایه‌) می‌نامند، طلبه‌ در آن پایه‌ کتاب‌هایی مشخص را تحصیل می‌کند و هرگاه آن را به‌ پایان رساند به‌ پایه‌ی بعد منتقل می‌شود.