چهارم: مرحله‌ی اجتهاد

وقتی که‌ طلبه‌ به‌ مرحله‌ی اجتهاد می‌رسد و استاد به‌ تحقیقات، استنباطات، آماده‌سازی دلایل، جمع میان احادیث و آرای گوناگون و بررسی اقوال او اطمینان حاصل نمود، مدرک اجتهاد را برای او صادر می‌نماید، بنابر این طلبه‌ بعد از پیمایش آن مراحل طولانی که‌ یک ربع قرن از عمرش را دربر گرفته‌ بود، به‌ درجه‌ی اجتهاد دست می‌یابد و خود به‌ طور مستقل اجتهاد می‌نماید و آرائ و نظریات شخصی خود را ابراز می‌دارد.