مسئولیت طلبه‌ در این مرحله‌

در این مرحله‌ی تحصیلی، مسئولیت آمادگی و طرح ریزی بر عهده‌ی طلبه‌ می‌باشد، طلبه‌ نیز بدون پایبندی به‌ منبعی علمی و با اعتماد به‌ اطلاعات خود، قبل از حضور در محاضره‌ رشته‌ی مورد نظر از فقه‌، اصول و ... را آماده‌ می‌کند، سپس به‌ اقوال علما در آن رشته‌ مراجعه‌ می‌کند و دلیل قابل قبول برای مسأله‌ی مورد نظر را به‌ دست می‌آورد و در نهایت رأی و نظری ویژه‌ را برای خود انتخاب می‌نماید.

بنابراین بعد از پایان آماده‌ سازی، طلبه‌ در تحقیقات خارجی حضور به‌ هم می‌رساند؛ لازم به‌ یاداوری است که‌ تحقیقات خارجی، حلقه‌هایی تحصیلی است که‌ بزرگان علمای حوزه‌ آن را اداره‌ می‌کنند. و برخی اوقات در یک زمان بیش از یک حلقه‌ ارائه‌ داده‌ می‌شود، از این‌رو که‌ استاد مبحثی فقهی یا اصولی و یا اینکه‌ یکی دیگر از رشته‌های علمی را انتخاب می‌کند و آن را به‌ عنوان محاضره‌ای ارائه‌ می‌دهد، و برخی اوقات استاد مجتهد در یک روز دو محاضره‌ را ارائه‌ می‌دهد، یعنی ایشان مبحث فقه‌ را در محاضره‌ی قبل از ظهر ارائه‌ می‌دهد و رشته‌ی اصول فقه‌ را برای محاضره‌ی شامگاه به‌ تأخیر می‌اندازد و یا اینکه‌ بر عکس این رشته‌ها را ارائه‌ می‌دهد، و برخی از استادهای مجتهد تنها یک رشته‌ را به‌ عهده‌ می‌گیرد و تنها آن را ارائه‌ می‌دهد.