در اصول

۱- كفاية الأصول: نوشته‌ی شیخ محمد کاظم خراسانی معروف به أخوند (ت: ۱۳۲٩هـ).

۲- الرسائل (فرائد الأصول): نوشته‌ی شیخ أنصاری نویسنده‌ی «الـمكاسب».

۳- حلقات الأصول: که‌ در این اواخر آن را به‌ «دراسة الحلقات» نوشته‌ی سید محمد باقر الصدر تغییر داده‌اند.