در اصول فقه‌:

۱- معالم الأصول: نوشته‌ی نجل الشهید الثانی (ت:۱۰۱۱ﻫ).

۲- و یا اینکه‌: دروس في علم الأصول: نوشته‌ی سید محمد باقر الصدر.

۳- و یا اینکه‌: أصول الفقه نوشته‌ی شیخ محمد رضا مظفر.

لازم به‌ ذکر است که‌ برخی از طلبه‌ها بیش از یک کتاب را دنبال می‌کنند.