در فقه‌:

۱- الـمختصر النافع في فقه الإمامية: نوشته‌ی محقق الحلی (ت:۶٧۶ﻫ).

۲- شرايع الإسلام في مسائل الحلال والحرام: نوشته‌ی محقق الحلی.

۳- الرسالة العملیة: در این مرحله‌ در هنگام تدریس مجموعه‌ای از فتاوای مجتهد اعلی خوانده‌ می‌شود که‌ به‌ (الرسالة العملیة‌) از آن تعبیر می‌شود.