مرحله‌ی نخست: تدریس مقدماتی

طلبه‌ در این مرحله‌ی مقدماتی درسهایش را در مواردی همچون: نحو، صرف، علوم بلاغه‌، عروض، منطق، اصول فقه‌ و پاره‌ای از متن‌های ادبی منحصر می‌گرداند.

و از جمله‌ کتاب‌هایی که‌ در این مرحله‌ تدریس می‌شوند عبارتند از: