صفحه نخست عقاید (کلام) روش تدریس در حوزه علمیه نجف فراخوانی‌هایی در راستای تغییر

فراخوانی‌هایی در راستای تغییر

در خلال چهار قرن گذشته‌، حوزه‌ با فراخوانی‌هایی در راستای تغییر روش تدریس و مکان و محل تدریس روبرو گشته‌ است، اما چنانکه‌ اطلاع یافته‌ام آن‌ها روی ضروری بودن همان روش تدریس خود پافشاری نموده‌ و برای تغییر آن هیچ‌گونه‌ اقدامی را قبول نکرده‌اند، اما در میان این دو دیدگاه مخالف، دیدگاهی دیگر‌ قدم علم نموده‌ و خواهان جمع میان آن دو دیدگاه بوده‌ است. از این‌رو ما با کسانی همچون سیستانی روبرو می‌شویم که‌ روی همان روش قدیمی پافشاری می‌نمایند، و برخی از آن‌ها – بخصوص بعد از اشغال عراق- خواهان بنای مدرسه‌هایی ویژه‌ می‌باشند که‌ با تغییرات به‌ وجود آمده‌ در جامعه‌ هماهنگ باشد، از این‌رو یعقوبی دانشگاه «الصدر الدینیة» را تأسیس نمود و قسمتی از آن را مخصوص زنان قرار داد، و مقتدی صدر نیز مدرسه‌ای مخصوص را تأسیس نمود و طائی نیز در همین راستا اقداماتی را انجام داده‌‌است.