مشخصات کتاب

روش تدریس در حوزه علمیه نجف
تأليف:

د. طه حامد الدليمی


مترجم:

گروه علمی فرهنگی موحدین