شاعری خردمند

امروز قرار است همراه صحابیه جلیل‌القدری باشیم که اسلام او را به طرز شگفت‌انگیزی ساخته که به قلب هیچ بشری خطور نمی‌کند.

او «خنساء» (تماضر بنت عمرو بن شرید بن عُصیه سُلمیه)، آن صحابیه جلیل‌القدر و شاعر مشهور است.

او زنی خردمند و فهمیده بود، و مردمان قدر و منزلت و جایگاه و مهارتش در شعر را می‌دانستند تا جائی که دانشمندان فن شعر، اتفاق‌نظر دارند که قبل و بعد از او زن دیگری به اندازه او در شعر و شاعری توانا نبوده است.