صفحه نخست تاریخ اسلام بانوان نمونه عصر پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم اینک ام الفضل به سرور جوانان اهل بهشت شیر می‌دهد

اینک ام الفضل به سرور جوانان اهل بهشت شیر می‌دهد

این، افتخار بزرگی برای ام الفضل ل است. او به حسین بن علی، شیر داد؛ کسی که پیامبر ص راجع به او و حسن فرمودند: «حسن و حسین، سرور جوانان اهل بهشت‌اند» [۳۴۹].

از سماک بن حرب روایت شده است که ام الفضل گفت: ای رسول خدا، در خواب دیدم که یکی از اعضایت در خانه‌ام است. آن حضرت فرمود: «فاطمه، پسری را به دنیا می‌آورد و تو شیر پرخیرت را به او می‌دهی». پس فاطمه، حسین را به دنیا آورد و ام الفضل او را گرفت. در حالی که پیامبر ص او را می‌بوسید، او روی لباس‌های پیامبر ص ادرار کرد. فاطمه به او بد گفت و او گریست. آن‌گاه پیامبر ص فرمود: «راجع به پسرم، مرا آزردی». سپس آب خواست و کمی آب را روی اثر ادرار ریخت [۳۵۰].

در روایتی دیگر آمده است: فاطمه به حسین شیر داد تا این‌که او حرکت کرد. آن‌گاه او را برای پیامبر ص برد و او را در دامن آن حضرت نشاند. او ادرار کرد. فاطمه به میان شانه‌اش زد. پیامبرص فرمود: «به پسرم درد رساندی، خداوند تو را رحمت کند...».

[۳۴۹] احمد و طبرانی از ابوسعید آن را روایت کرده‌اند، و آلبانی در کتاب «صحیح الجامع»، به شماره ۳۱۸۱ آن را صحیح دانسته است. [۳۵۰] حافظ ابن حجر در کتاب «الإصابة»، ۸/۴۵۰ می‌گوید: ابن سعد با سندی خوب آن را روایت کرده است.