خواهران مؤمن

پیامبر ص برای ام الفضل و خواهرانش، گواهی داده که مؤمن‌اند؛ آن‌جا که فرمود: «این چهار خواهر: میمونه، ام الفضل، سلمی و اسماء بنت عمیس ـ خواهر مادری‌شان ـ همگی مؤمن‌اند» [۳۳۸].

این چه شهادت عظیمی است که از دهان انسان راستگوئی خارج شده که از روی هوی و هوس سخن نمی‌گوید.

[۳۳۸] نسائی و حاکم از ابن عباس آن را روایت کرده‌اند، و آلبانی در «صحیح الجامع»، به شماره ۲۷۶۳ آن را صحیح دانسته است.