اولین زنی که با پیامبر ص بیعت کرد

آیا به شما نگفتم که کبشه بنت رافع حریص بود بر این‌که برای هر خیری پیشقدم باشد... او بر آن فضیلت و خیر عظیم حریص بود به این‌که اولین زنی باشد که با پیامبر ص بیعت می‌کند.

ابن سعد آورده که اولین کسی که با پیامبر ص بیعت نمود، مادر سعد بن معاذ، کبشه بنت رافع بن عبید، و مادر عامر بنت یزید بن سکن، و حواء بنت یزید بن سکن بود [۳۱۸].

[۳۱۸] طبقات ابن سعد، ۸/۱۲.