غم و اندوه‌ها پی در پی می‌آیند

پس از آن‌که اسماء ل زیباترین روزهای عمرش را در مدینه گذراند آن زندگی ایمانی‌ای که زندگی در تمام هستی به پای آن نمی‌رسد، به ناگاه غم و اندوه‌ها پشت سرهم آمدند. رسول خدا ص وفات یافت و اسماء برایش خیلی اندوهگین و ناراحت بود تا جایی که نزدیک بود قلبش پاره شود. پس از وفات پیامبر ص، ابوبکر خلافت را به دست گرفت و سپس آن روز آمد که ابوبکر بر بستر مرگ خوابید تا به محبوبش ص ملحق شود.

غم و اندوه‌ها با وفات ابوبکر تجدید شد، سپس با قتل عمر سپس با قتل عثمان و سپس با قتل شوهرش زبیر س غم و اندوه‌ها یکی پس از دیگری تازه شد.

اسماء بر آن سختی‌های بزرگ و ابتلاء و آزمایش‌های سخت، زندگی صبورانه‌ای داشت و بر سختی و بلا و ناخوشی و روزهای بد، صبر کرد.