توقفی همراه ذات النطاقین

این کار اسماء، یک مرد شجاع از آن ناتوان است، به خاطر خطرات و ناخوشی و آثار زیانباری که در پی دارد. و به خاطر این‌که نیاز به جرأت و شهامت و ثبات قلب و قوت اعصاب و تسلط بر عواطف و احساسات دارد. شجاعت اسماء در این اندازه متوقف نشده و بس، بلکه تو ای خواننده گرامی، می‌توانی میزان صبر و تحمل مشقتش را تصور کنی بدان گاه که او آن موقع حامله بود و عبدالله را در شکم داشت. و می‌توانی میزان صبرش را تصور کنی که او در ابتدای شب، غذا را برمی‌دارد و راه‌های سخت و ناهموار و طولانی را می‌پیماید و از کوه بالا می‌رود تا به غار (غار ثور) برسد. او از تمام این خطرات و چشمان مشرکان که به دنبالش بودند، می‌گذشت؛ اما لطف خداوند متعال است که او را احاطه کرد و چشم خداست که او را حفظ کرد [۲۸۱].

[۲۸۱] نساء مبشرات بالجنة، اثر احمد خلیل جمعه، ص ۲۵۶-۲۵۷.