سرعت اندیشه و حسن تصرف

این یکی از موضع‌گیری‌های عظیم ایمانی اسماء است. این موضع‌گیری‌ای است که از راستی و درستی ایمان و سرعت اندیشه و حسن تصرفش در پیشامدها را نشان می‌دهد.

اسماء دختر ابوبکر ب می‌گوید: «وقتی پیامبر ص از مکه به طرف مدینه رفت، ابوبکر همراه خود، همه‌ مالش ـ پنج هزار یا شش هزار درهم ـ را برداشت و با خود برد. پدربزرگم، ابوقحافه که نابینا شده بود نزد من آمد و گفت: این ابوبکر با مال و جانش شما را دردمند و مصیبت زده کرد. گفتم: هرگز، چنین نیست. او خیر زیادی را برای ما به جا گذاشته است. پس به سوی سنگ‌هائی رفتم و آنها را در روزن خانه قرار دادم و آنها را با لباسی پوشاندم. سپس دستش را گرفتم و آن را بر روی لباس گذاشتم و گفتم: پدرم این را برای ما به جا گذاشته است. آن‌گاه ابوقحافه گفت: اگر این را برای شما به جا گذاشته است، خوب است».