فراقی دردناک

ایام زیبا و خوش به سرعت گذشت و صفیهل همراه پیامبر ص در بهشت دنیا که ایمان تمامی جوانبش را در بر گرفته بود، زندگی می‌کرد.

اما دوام حال، محال و غیرممکن است. آن روز آمد که تمام هستی در آن روز به خاطر مرگ پیامبر ص تاریک شد. و صفیه با مرگ پیامبر ص بسیار اندوهگین و ناراحت شد تا جایی که نزدیک بود قلبش پاره شود. اما صبر و تحمل و پایداری کرد تا اجر و پاداش صبرکنندگان را به دست آورد.