شروع چگونه بود؟

صفیه ل از یهودیان خیبر بود. پدرش «حیی بن اخطب» نام داشت که بزرگ و رئیس یهودیان خیبر بود که از دستورات و اوامرش اطاعت می‌شد. صفیه همراه وی در فراخی و خوشی و نعمت زیست، ولی احساس می‌کرد که نعمت حقیقی همان نعمت قلب است نه نعمت جسم.

وقتی که به سن بلوغ و رشد رسید، بزرگان قومش خواهان ازدواج با او بودند؛ پس سلام بن ابی الحقیق با وی ازدواج کرد. پس از او، کنانه بن ابی الحقیق ـ که از شعرای یهود بود ـ با او ازدواج کرد. کنانه در جنگ خیبر به قتل رسید.