جایگاه والای حفصه

حفصه ل جایگاه والایی را در قلب پیامبر ص اشغال کرد، بلکه جایگاه او میان همسران پیامبر ص هم والا بود.

تا جایی که مادرمان عایشه ل درباره‌اش می‌گفت: او کسی بود که از میان همسران پیامبر ص، در جایگاه و منزلت رقیب من بود [۹۳].

البته زندگی همسران پاک پیامبر ص خالی از برخی احساسات و عواطف بشری نبود؛ احساسات و عواطفی که حسادت یا هم‌چشمی و امثال آنها را به دنبال دارد، از این رو پیامبر محبوب ص امور زندگی‌اش را با تربیت ربانی در خانه‌اش همراه همسرانش و همراه یاران و امتش سامان می‌داد و همگی را به سوی طریق صحیح هدایت می‌کرد [۹۴].

[۹۳] السیر، اثر ذهبی، ۲/۲۲۷. [۹۴] نساء مبشرات بالجنة، ص ۳۳۰.