بخشش و ایثار

خدیجه ل در نهایت بخشش و کرم بود و دوست می‌داشت هر آن‌چه را که شوهرش، محمد ص دوست می‌داشت. و به خاطر خوشبخت کردن شوهرش ص تمام دارایی‌اش را فدا کرد. زمانی که پیامبر محبوب ص سرپرستی عموزاده‌اش، علی‌بن ابی‌طالب را به عهده گرفت، در خانه خدیجه پاک و مهربان، قلبی مهربان و مادری دلسوز یافت. خدیجه آن چنان با علی س رفتار می‌کرد که او احساس می‌کرد مادرش را بازیافته است.

هم‌چنین زمانی که خدیجه ل احساس ‌کرد که پیامبر محبوب ص برده آزاد شده‌اش، زید بن حارثه را دوست می‌دارد، او را به پیامبر ص بخشید، در نتیجه به خاطر همین کردار، منزلت و جایگاه خدیجه در درون پیامبر ص بالا رفت.