مشخصات کتاب

بانوان نمونه عصر پیامبر ص

ترجمه کتاب: (صحابیات حول الرسول)
گرد آورنده و تنظيم:

محمود المصري أبو عمار /
۶۹۱-۷۵۱ ﻫ. ق


ترجمه:

اسحاق دبيرى /

با مقدمه:

استاد گرانقدر: شيخ محمد حسان