نسخه‌های خطی

- ابن جنی، ابوالفتح عثمان: المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والایضاح عنها، زیراکس نسخه خطی شماره ۷۸ قرائات، دارالکتب، ـ و نیز نسخه‌ای در کتابخانه دانشکده دارالعلوم.

- اصفهانی، حمزه: التنبیه علی حدوث التصحیف، نسخه خطی در کتابخانه مجلس، تهران، شماره ۲۸۲.

- جاحظ، عمروبن بحر: مختارات فصول الجاحظ، نسخه خطی زیراکس، دارالکتب، شماره ۲۴۰۹۶، ثبت کتابخانه موسیو کریمر اتریشی [آلفرد بارون فون کریمر خاورشناس اتریشی] ، ۱۸۷۷ م.

- شاهین، عبدالصبور: الأصوات فی قراءة أبی عمروبن العلاء، رساله فوق لیسانس، نسخه خطی، زیر چاپ [أثر القراءات فی الأصوات والنحو العربی، ابوعمروبن العلاء، اول، مکتبه الخانجی، قاهره، ۱۹۸۷ م] .

- الشهاب الخفاجی: رسالة في القراءه بالشاذ، نسخه خطی شماره ۳۳۱ از مجموعه‌های تیمور.

- محمد اسماعیل عبده: موقف القرآن من المشرکین في مکة، رساله فوق لیسانس.

- الکرمانی، رضی‌الدین ابوعبدالله محمد: شواذ القراءة واختلاف المصاحف، زیراکس نسخه خطی شماره ۲۲۴ قرائات، المکتبه الازهریه، و نیز نسخه‌ای در کتابخانه دانشکده دارالعلوم.

- هذلی، یوسف بن جباره: الکامل في القراءات، نسخه استنساخ شده از نسخه خطی قدیمی در رواق المغاربه.