مهرية صيغه

و طوسی در تهذیب نقل كرده كه:‌ «مهریه در صیغه‌ای مقداری است كم یا زیاد كه مورد رضایت هر دو طرف است، درنظر گرفته شود. به ابوعبدالله گفته:‌ كمترین مهریه صیغه چیست؟ گفت: مشتی از گندم» [۱۱۱].

[۱۱۱]مرجع سابق.