عقيده به تحريف قرآن:

شیعه به سه دلیل به قرآنی كه هم‌اكنون در دسترس مسلمانان قرار دارد، ایمان نمی‌آورند: