۴- جنگ اوطاس:

ابن‌القیم در زاد المعاد می‌گوید: اگر گفته شود با این روایت که مسلم آن را در صحیح خود از حدیث جابرس و سلمه ‌بن اکوع روایت کرده چکار می‌کنید که گفته‌اند: منادی رسول خدا ج بر ما داخل شد و گفت: رسول خدا ج به شما اجازه داده نکاح موقت را انجام دهید گفته شده، این زمان فتح قبل از تحریم آن بوده سپس آن را حرام کرده است به دلیل این حدیث که مسلم در صحیح خود از سلمه بن‌ اکوع روایت کرده می‌گوید: رسول خدا ج در سال اوطاس سه‌ بار به نکاح موقت رخصت داد سپس از آن نهی نمود و سال اوطاس همان سال فتح است زیرا مجاهدین جنگ اوطاس به فتح مکه متصل بودند [۲۶۶].

بیهقی می‌گوید: سال اوطاس و فتح یکی است، اگرچه اوطاس بعد از فتح بوده اما کمی بعد از فتح بوده است و آنچه در آن نهی شد، فرقی نمی‌کند به هرکدام از آن دو نسبت داده شود [۲۶٧].

[۲۶۶] به زاد الـمعاد: ۳/۴۶۲. [۲۶٧] سنن بیهقی: ٧/۲۰۴.