جواب شبهه (۱٧)

اینکه می‌گویند: عبدالله ‌بن عمرب تحریم متعه را بر پدرش انکار کرده است... این قول که اغلب علمای شیعه آن را بعنوان اجماع نقل می‌کنند بزرگ‌ترین دروغ است، و به جامع ترمذی و مسند احمد [۲۴۸]. مراجعه کردم آنچه را کتب شیعه نسبت می‌دهند نیافتم [۲۴٩] ....

و حقیقت اینست که آنان حدیث ابن‌عمرب که احمد آن را در مسندش و ترمذی در جامعش روایت کرده تحریف کرده‌اند، لفظ متعه حج را تبدیل کرده و به ‌جای آن لفظ «متعة النساء» را قرار داده‌اند.

و در زیر بعضی از این تحریف‌ها می‌آید.

حلی در کتابش «نهج‌الحق و كشف‌الصدق» تحت عنوان تحریم عمرس برای نکاح موقت زنان، چنین می‌گوید: در صحیح ترمذی می‌گوید: در مورد متعه زنان از ابن ‌عمرب سؤال شد: گفت: آن حلال است و سؤال ‌کننده از اهل شام بود به او گفت: پدرت از آن نهی نموده است؟ ابن‌ عمرب به او گفت: اگر پدرم از آن نهی نموده و پیامبر ج آن را انجام داده، سنت را ترک و از قول پدرم تبعیت کنیم ... . [۲۵۰].

زین‌الدین در روضه چنین می‌گوید: در صحیح ترمذی وجود دارد که مردی از اهل شام در مورد متعه زنان از ابن‌ عمرب سؤال نمود: گفت: حلال است. مرد گفت: پدرت از آن نهی نموده است، ابن‌عمرب گفت: به من بگو اگر پدرم از آن نهی کرده و پیامبر ج آن را انجام داده باشد آیا سنت پیامبر را ترک و از قول پدرم تبعیت می‌کنی؟ [۲۵۱].

و عبدالحسین شرف‌الدین در ص ۸۰ چنین می‌گوید: علامه در نهج ‌الصدق و شهید ‌الثانی در روضة البهية از صحیح ترمذی نقل کرده‌اند که: مردی از اهل شام در مورد متعه زنان از ابن‌ عمرب سؤال نمود: گفت: حلال است گفت: پدرت از آن نهی نموده است ابن‌ عمرب گفت: به من بگو اگر پدرم از آن نهی کرده و رسول خدا ج آن را انجام داده است آیا سنت پیامبر را ترک و از گفته پدرم تبعیت ‌کنیم؟ [۲۵۲].

عبدالحسین در کتابش «مسائل‌ فقهیه» چنین می‌گوید: باری دیگر از ابن ‌عمرب در مورد متعه زنان سؤال شد چنان‌که در صحیح ترمذی هست: گفت: حلال است، به او گفتند: پدرت از آن نهی کرده ... گفت: به من بگو اگر پدرم از آن نهی کرده و رسول خدا ج آن را انجام داده آیا سنت را ترک و از گفته پدرم تبعیت کنیم؟ [۲۵۳].

و اخیراً این کلام صاحب «النص والاجتهاد» موسوی نیز می‌باشد.

و در این کتاب اکاذیب و دروغ‌های قبلی روشن می‌شود بحث را به موسوی واگذار می‌کنیم تا دروغهای سابق قاریان را در دو کتابش در مورد «بعنوان متعه حج وقتی که عمرس از آن نهی نمود» را توضیح دهد و کشف کند و در فصل منکرین عمرس موسوی حدیث ابن ‌عمرب را به ‌نقل از جامع ترمذی چنین می‌آورد: و در صحیح ترمذی آمده که از عبدالله ‌بن عمرب در مورد متعه حج سؤال شد گفت: حلال است سؤال کننده به او گفت: پدرت از آن نهی نموده است گفت: به من بگو اگر پدرم از آن نهی کرده و پیامبر ج آن را انجام داده است از دستور پدرم تبعیت کنیم یا از دستور رسول خدا ج؟

آن مرد گفت: از دستور رسول خدا ج پیروی می‌کنیم او آن را انجام داده است [۲۵۴].

و از آن چیزهایی که بر این دلالت می‌کند که این دروغگویان بر ابن‌ عمرب دروغ می‌بندند این روایت است که عبدالرزاق از معمر ازهری از سالم روایت کرده که گفت: در مورد متعه حج از ابن‌ عمرب سؤال شد به آن دستور داد به او گفتند: تو با پدرت مخالفت می‌کنی گفت: آنچه را می‌گویید پدرم نگفته بلکه پدرم گفته است: عمره را جدا از حج انجام دهید یعنی عمره در ماه‌های حج بدون حیوان قربانی کامل نمی‌گردد و منظورش این بوده که در غیر ماه‌های حج خانه خدا زیارت گردد شما آن را حرام کرده و مردم را به خاطر انجام آن محاسبه و توبیخ می‌کنید و خداوند آن را حلال کرده است و رسول خدا ج به آن عمل نموده است وقتی که درباره آن بسیاری حرف زدند گفت:

آیا کتاب خدا جل جلاله شایسته‌تر است که از آن تبعیت کنید یا عمرس [۲۵۵].

و در روایتی از سالم‌ بن عبدالله ‌بن عمر آمد گفت: ابن ‌عمرب با آن رخصتی که خداوند در قرآن در مورد تمتع نازل کرده و رسول خدا ج آن را انجام داده فتوا داده است. مردم به ابن ‌عمرب می‌گویند: چگونه با پدرت مخالفت می‌کنی که از آن نهی کرده است؟ عبدالله به آنان گفت: از خدا نمی‌ترسید اگر عمرس از آن نهی کرده منظورش خیر بوده و التماس کامل شدن عمره را داشته است چرا آن را حرام می‌کنید در حالی که خدا و رسولش آن را حلال کرده‌اند و رسول خدا ج به آن عمل کرده است آیا سنت پیامبر ج شایسته‌تر است که از آن تبعیت کنید یا سنت عمرس؟ عمرس به شما نگفته عمره در ماه‌های حج حرام است بلکه گفته عمره اگر جدا از ماه‌های حج انجام پذیرد کامل می‌گردد.

ابن‌ عمرب راست گفته وقتی که فرمود در آنجا سی دروغگو هستند که بر وی افترا می‌بندند ....

از اعرج و غیر او روایت شده گفت: مردی در مورد متعه زنان از ابن‌ عمرب پرسید [و من آنجا نزد وی بودم] خشمگین شد و گفت: ما در زمان رسول خدا ج زناکار و فاحشه نبودیم سپس گفت: به ‌خدا سوگند از رسول خدا شنیدم می‌فرمود: قبل از روز قیامت مسیح دجال و سی کذاب و دروغگو یا بیشتر می‌آیند [۲۵۶].

و بیان دروغ بر ابن‌ عمرب را به این اثر که ابن‌ عینیه از زهری از سالم از پدرش روایت کرده به ‌اتمام می‌رسانیم که گفت: از ابن ‌عمرب در مورد متعه زنان سؤال شد گفت: آن را سفاح و فاحشه می‌دانیم [۲۵٧].

[۲۴۸] و جامع ‌الترمذی و تفسیر قرطبی و مسند احمد بن حنبل را نگاه کن. [۲۴٩] نهج الحق و کشف‌الصدق حلی، طرائف رضی‌الدین ابن‌طاووس حلی، صراطالـمستقيم نباطی، حدائق الناضرة بحرانی، الفصول الـمهمة عبدالحسین شرف‌الدین. النص والاجتهاد شرف‌الدین. وسائل فقهیه عبدالحسین شرف‌الدین. روضة البهية در شرح لـمعة الدمشقيه عامليين، نقضالوشيعة محسن امین. زواج موقت و دور آن در حل مشکلات جنسی تقی حکیم، متعه و اثر آن در اصلاح اجتماعی توفیق فککی، ازدواج در قرآن و سنتِ عزالدین بحرالعلوم. تفسیر قلائد الدرر جزائری: ۳/۶۸. [۲۵۰] نهج الحق و كشف الصدق: ص ۲۸۳. [۲۵۱] روضة البهية: ۵/۲۸۳. [۲۵۲] فصول الـمهمة در تألیف امت! ص ۸۰. [۲۵۳] «مسائل فقهیه» تحت عنوان منکرین عمرس ص ۸۴. [۲۵۴] زیر مورد [۲۱] بعنوان «متعه حج وقتی که عمر از آن نهی نمود» در کتابش النص والاجتهاد: ص ۱٩۰. [۲۵۵] احمد در ۲/٩۵ آن را روایت و ابن ‌قدامه در مغنی ۳/۲۸۱ آن را روایت کرده است. [۲۵۶] سعید بن منصور در سنن خود (۸۵۱) ص ۲۵۲ و ابویعلی موصلی در مسند ۱۰/٩۵ آن را روایت کرده سند آن حسن است.. به فتح ‌الربانی ساعاتی ۱۶/۱٩۱ و مسند امام احمد ۸/۵۸ شرح و وضع الفهارس احمد شاکر بنگر. [۲۵٧] فتحالبارى: ٩/٧۴.