د) از کتب شیعه اسماعیلی:

صاحب دعائم ‌الاسلام از جعفربن محمد صادق روایت کرده که مردی در مورد نکاح متعه از او پرسید گفت: آن را برایم توصیف کن گفت: مرد به زن می‌رسد و می‌گوید با یک درهم یا دو درهم برای یک بار آمیزش یا یک روز یا دو روز با تو ازدواج می‌کنم، گفت: این زنا است و به جز انسان فاجر آن را انجام نمی‌دهد [۲۴۲].

از تمام این اقوال برای ما روشن می‌گردد که اهل‌ بیت در مورد تحریم متعه همان رأی و نظر قرآن و رسول خدا ج و اصحابش را دارند و آنان با قرآن و احادیث جدشان رسول خدا ج در منع و تحریم این علاقه و رابطه مرموز و مخفی به‌نام «متعه» موافق هستند!.

[۲۴۲] دعائم الإسلام: ۲/۲۲٩ ح ۸۵٩.