الف) از کتب شیعه زیدی:

سیاغی در شرحش بر مسند زید گفته است: اما باقر و فرزندش صادق در جامع کافی از حسن ‌بن یحیی ‌بن زید دانشمند و فقیه عراق نقل می‌کند که گفته است آل رسول خدا بر کراهیت متعه و نهی از آن اجماع کرده‌اند و نیز گفته است آل رسول خداش بر آن اجماع کرده‌اند که نکاح صحیح نیست مگر اینکه سرپرست زن و دو شاهد و مهریه وجود داشته باشد و شرطی در نکاح وجود نداشته باشد و محمد یعنی ابن‌منصور می‌گوید: از رسول خدا ج و علی وابن ‌عباسش و ابوجعفر یعنی باقر و زید بن علی و عبدالله ‌بن حسن و جعفربن محمد شنیدیم گفتند: نکاح صحیح نیست مگر اینکه ولی [سرپرست] و دو شاهد بر عقد آن وجود داشته باشد [۲۳۵].

[۲۳۵] الوسائل: ۱۴/۴۴۲ و الفقيه: ۲/۱۵۱ و جواهرالکلام: ۳۰/۱۵۱-۱۵۲. کاشف‌ الغطاء در أصلالشيعة و أصولها: ص ۱٧٧ و الفکیکی در کتابش «الـمتعة» تحت عنوان «تفسیر آیه متعه زنان»، ص ۴٧ و هامش کتاب الـمحجة البيضاء، کاشانی: ۳/٧۶۵-٧٧.