جواب شبهه (۱۵)

گفته آنان علی ‌بن ابی طالبس اول کسی بود که تحریم متعه را بر عمرس انکار کرد... این گفته از بزرگ‌ترین دروغهاست ... زیرا مستند به ‌هیچ دلیل و حجتی نیست: و استدلال آنان به ‌آنچه طبری در تفسیرش روایت می‌کند از خانه عنکبوت ضعیف‌تر است! هم از طریق ما و هم از طریق خودشان چنان‌که بیان گردید حدیثی ضعیف و منقطع است! بلکه چیز ثابتی که مناقشه را نمی‌پذیرد این است که علی ‌بن ابی طالبس اولین کسی بود که حلال کردن آن را انکار کرد و آن را بر عالم امت [پسر عمویش عبدالله ‌بن عباس ] انکار نمود.

مسلم در صحیح خود از محمد پسر حنفیه از علیس ابراز می‌دارد که از ابن عباسب شنید که درباره متعه زنان نرمی نشان می‌داد گفت: ابن عباسب صبر کن زیرا رسول خدا ج و مسلم در روز خبیر از متعه و خوردن گوشت الاغ اهلی نهی فرمود.

و در روایتی دیگر: از علی ‌بن ابیطالب شنیده شده که به فلان می‌گفت: تو مردی متکبر هستی رسول خدا ج ما را از آن نهی فرمود [۲۲۸].

و حالا دیدگاه علیس را درباره متعه از چند طریق و دیدگاه برایت بیان می‌کنم.

[۲۲۸] به صحیح مسلم به شرح نووی: ٩/۱۸٩-۱٩۰ نگاه کن.