سوم: ذکر احادیث مسند أحمد

احمد با اسناد خود از مطرف پسر عبدالله روایت می‌کند، گفت: عمران پسر حصین در بیماری وفاتش شخصی را نزد من فرستاد و من نزدش رفتم به من گفت: من احادیثی را برایت بازگو می‌کنم که امیدوارم بعد از من خداوند بوسیله آن احادیث به‌ تو نفع برساند، و آن در نزد من سالم مانده‌اند اگر زیستم آن را بر من مخفی بدار و اگر مُردم اگر خواستی آن را بگو و بدان که رسول خدا ج حج و عمره را با هم جمع کرد سپس آیه‌ای در نسخ آن نازل نشد و پبامبر ج از آن نهی ننمود و هر کسی به‌ نظر خود درباره آن چیزی می‌گفت [۲۰۲].

و از ابوالعلاء پسر شخیر از مطرف گفت: عمران به من گفت: بدان که رسول خدا ج در ده روز حج احرام عمره را می‌بست و آیه‌ای نازل نشد که آن را نسخ کند و پیامبر ج از آن نهی نمود و هر کسی بعد از آن به نظر خود رأیی می‌داد.

[۲۰۲] سند آن بر شرط مسلم و بخاری صحیح است و ابن ‌سعد در طبقات الکبری: ۴/۲٩۰ آن را روایت کرده است.