توجه قرآن و سنت نبوی به زنان:

تمام مسلمانان و کسانی‌که از قرآن اطلاع دارند و اگر به آن هم ایمان نداشته باشند این را می‌دانند که تمام این قضایا در قرآن و سنت مشخص شده و برای اجتهادات بشر و تقدیرات و مقادیر آنان فرصتی نگذاشته است.

زن و احکام تشریعات آن را در بیشتر از یک سوره و آیه بیان نموده است.

ما مسلمانان درباره احکام زنان بزرگ‌ترین سوره را در قرآن داریم که سوره نساء می‌باشد و صحیح‌ترین روایتی که وجود دارد اشاره به این دارد که از نظر ترتیب نزول ششمین سوره است که در مدینه نازل شده است اولین سوره‌ای که در مدینه نازل شده سوره بقره، بعد انفال، بعد آل عمران، بعد احزاب، بعد ممتحنه و سپس نساء می‌باشد. این سوره در ترتیب قرآنی چهارمین سوره است که بسیاری هم به آن سوره نساء بزرگ، می‌گویند تا از سوره‌‌های دیگر مانند طلاق که بعضی از امور و شئون زنان را بیان نموده و به آن سوره نساء کوچک می‌گویند جدا شود [۱۲۶].

و فقط این دو سوره نیستند که احکام زنان در آن بیان شده بلکه در ده سوره دیگر نیز بیان شده اگر با این نام هم نامگذاری نشده چنان‌که توضیح داده می‌شود:

[۱۲۶] به تفسیر قرآن کریم، محمد شلتوت از ص ۱۶۳ و ما بعد آن بنگر.