تعریف اصطلاحی نکاح موقت

مرد به زن بگوید: تو در مقابل این مقدار پول و به مدت معین نفس خود را در اختیار من قرار بدهی. و زن در مقابل بگوید: بنده جسم خود را برای استمتاع تو قرار داده‌ام. در هر صورت در ازدواج موقت ذکر لفظ متعه ضروری و واجب می‌باشد [۶].

[۶] وهی مال یجب علیالزوج دفعه لامرأته الـمفارقة فيالحیاة بطلاق وما فی معناه بشروط مخصوصة.