اهل بیت پیامبر ج:

اهل بیت پیغمبر ج زنان و فرزندان آن حضرت، و همچنین حضرت علی کرم الله وجهه که پرورش یافته بیت رسول الله ج است.