شرح لغات:

بعد از پیامبر ج بهتر آن است که گفته شود: بعد از انبیاء برترین کس ابوبکر صدیق است، زیرا که ابوبکر برتر از انبیاء نیست [۱].

صیغه‌ی مبالغه در صدق است، یعنی بسیار راستگو [۲].

جدا کننده‌ی حق از باطل.

: صاحب دو نور. چون دو دختر حضرت رسول ج را (یکی پس از دیگری را) به عقد خود در آورد. یا برای اینکه در یک شب و روز دو بار قرآن را ختم می‌کرد (زیرا از حافظان و کاتبان قرآن بود) یا برای اینکه بهشت برای او دو بار می‌درخشد و نورانی می‌شود. (چون در برابر کمک‌های مالی فراوان او پیامبر ج دو بار وعده‌ی بهشت را به او داده است).

کسی که رسول خدا ج در امر دین و دنیا او را پسندیده و از او راضی بود.

جانشینی رسول خدا ج است در اقامه و اجرای احکام دین و دولت.

[۱] و اگر مراد این باشد که بعد از زمان پیامبر ج ابوبکر س از دیگران برتر است، پس (چون عیسی ÷ زنده است لازمه‌اش این است) ابوبکر از عیسی برتر می‌باشد در حالی که چنین نیست. (چون اگر منظور هر بشری باشد که بعد از پیامبر ج موجود باشد، حکم افضلیت ابوبکر صدیق س به عیسی ÷ که زنده است نقض خواهد شد، پس لازم است که عیسی ÷ را از این حکم تشخیص و جدا نمود و گفت: افضل بشر بعد از پیامبر ج و غیر از عیسی ÷ ابوبکر صدیق س است. نگا: جلاء القلوب – محمد امین شریعتی ۲۸۴ / مترجم). [۲] این لقب را جبریل و پیامبر ج به ابوبکر س داده‌اند. سعید بن منصور گوید: وقتی که پیامبر ج از معراج بازگشت به جبریل گفت: قومم مرا تصدیق نمی‌کنند. جبریل گفت: ابوبکر تو را تصدیق می‌کند و او صدیق است. نگا: خلیفه‌ی اول ابوبکر صدیق _ طه حمدون سالم ص۱۳ ولی سید عبدالرحیم خطیب می‌نویسد: چون ابوبکر س قبل از ظهور اسلام در بین عرب به راستگویی متصف بود از این رو او را صدیق می‌خواندند. نگا: شیخین ص ۶ - مترجم.