خلاصه:

۱- امام ابوحنیفه بر این باور است که ایمان تنها اقرار و تصدیق است و کم و زیاد نمی‌شود.

۲- جمهور سلف در این مسئله با امام ابوحنیفه اختلاف دارند.