مشخصات کتاب

عقیدۀ امام ابو حنیفه
تأليف

محمد الخمیس