(۳) کتاب «الرجال»، طوسی

از شیخ بزرگ آنان محمدبن حسن طوسی، که این کتاب مشهور به «رجال الطوسی» می-باشد.