(۱) کتاب «الرجال»، الکشی

یکی از مورد اعتماد ترین و بزرگوارترین افراد آن‌ها ـ أبوعمر و محمد بن عمر بن عبدالعزیز الکشی-، که این کتاب مشهور به«رجال الکشی» می‌باشد و آنچه که از این کتاب در دست می‌باشد، اصل کتاب نیست، بلکه گزیده‌ای است از آن که توسط طوسی گزینش شده و او اسم این کتاب را «اختیار معرفة الرجال» قرار داده است.

و طبق تمام این‌ها، این کتاب مهمترین و قدیمی‌ترین کتاب آن‌ها در زمینه‌ی جرح و تعدیل می‌باشد و بیشتر کتاب اختصاص به این علم ناقص و لرزان در نزد آن‌ها دارد و مؤلف آن می‌گوید که: این کتاب، مایه‌ی اعتماد یک چشم بینا و اعتمادگر به اخبار و رجال است.